- 1) Pořizování AMM měřidel v prostředí LDS - 2) Informace ČAPLDS k pravidlům provozování LDS a k implementaci parametrů síťových kodexů RFG, DCC, HVDC - 3) Informace ČAPLDS k registraci OM v CDS OTE

Pořizování AMM měřidel v prostředí LDS

Při pořizování měřidel doporučujeme vycházet z technických specifikací uvedených v návrhu nové vyhlášky o měření.

 

Ustanovení ES 944/2019, článek 19, odst. 6:

„Ustanovení o inteligentních měřicích systémech uvedená v této směrnici se použijí na budoucí zařízení a na zařízení nahrazující starší inteligentní elektroměry. Inteligentní měřicí systémy, které jsou již nainstalovány nebo u nichž k „zahájení prací", došlo před 4. červencem 2019, mohou zůstat nadále v provozu po celou dobu své životnosti, avšak v případě inteligentních měřicích systémů, které nesplňují požadavky článku 20 a přílohy II, nesmějí být tyto spotřebiče v provozu po 5. červenci 2031.

Pro účely tohoto odstavce se „zahájením prací" rozumí zahájení stavebních prací na investici nebo první pevný závazek objednat vybavení nebo jiný závazek, který činí investici nevratnou, podle toho, co nastane dříve. Nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a provádění předběžných studií proveditelnosti, se nepovažují za zahájení prací. V případě převzetí se „zahájením prací" rozumí okamžik nabytí aktiv přímo vázaných k nabytí podniku."

Výše uvedené ustanovení jako celá směrnice se musí transponovat do právních předpisů členského státu nejpozději do 31.12.2020.

 

 

Požadavky na kybernetickou bezpečnost

 

Minimální kryptografické požadavky

  Zajištění důvěrnosti

Použití blokové šifry AES-256

  Zajištění důvěrnosti a integrity

Použití módu blokové šifry GCM, CCM

  Zajištění integrity

Digitální podpis DSA 3072, EC-DSA-256, RSA 3072

Hashe SHA2-256, SHA3-256

Mód pro ochranu integrity HMAC, CMAC

  Zajištění klíčového managementu

DH-3072, ECDH-256

  Generátor náhodných bitů

HMAC_DRBG, Hash_DRBG oba pro SHA2 a SHA3

 

 

Minimální požadavky na rozhraní elektroměru

 

  • Technické požadavky na rozhraní:

 

ID

Skupina požadavků

Popis požadavků

1

Komunikační rozhraní pro přímou lokální výměnu dat.

Musí být sériovým rozhraním RS-485 v poloduplexním režimu dle specifikací EIA/TIA-485-A a dle normy ČSN ISO/IEC 8482 a ČSN EN 62056.

2

Fyzická vrstva pro přímou lokální výměnu dat.

Musí být v souladu s:

ČSN EN 62056-21 – režim E a

ČSN ISO/IEC 8482 a

TIA-485-A.

3

Síťová a linková vrstva pro přímou lokální výměnu dat.

Musí být v souladu s:

ČSN EN 62056-46 – spojově orientovaný asynchronní komunikační profil založený na HDLC.

4

Transportní a relační vrstva pro přímou lokální výměnu dat.

Musí být v souladu s:

Knihou DLMS UA 1000-1 (Blue) anebo také s technickou specifikací IEC TS 62056-52:1998 a

ČSN EN 62056-3-1 a

IEC TS 62056-51:1998 a

IEC TS 62056-41:1998.

5

Aplikační a prezentační vrstva pro přímou lokální výměnu dat.

Musí být v souladu s:

knihou DLMS UA 1000-2 (Green) anebo v souladu s ČSN EN 62056-5-3 ed. 3.

6

Komunikační protokoly a specifikace zpráv DLMS serveru.

Musí být v souladu s: 

IEC TS 62056-51:1998 a

ČSN EN 61334-4-41 a

IEC TS 62056-52:1998.

7

Komunikační struktura a objekty COSEM.

Musí být v souladu s: 

knihou DLMS UA 1000-2 (Green) anebo v souladu s ČSN EN 62056-5-3 ed. 3 a ČSN EN 62056-6-2 ed. 2.

8

Třívrstvý komunikační model založený na HDLC.

Musí být v souladu s:

ČSN EN 62056-7-6, která je částí souboru DLMS/COSEM.

9

Přenosové rychlosti lokální výměny dat.

Musí splňovat normu ČSN EN 62056-21.

Zařízení musí podporovat komunikační rychlosti: 9 600 Bd, 19 200 Bd, 38 400 Bd, 57 600 Bd, 115 200 Bd, 128 000 Bd a 256 000 Bd.

Inicializační rychlost je dle normy ČSN EN 62056-21 stanovena na 300 Bd.

Minimální uživatelská akceptovaná rychlost po inicializaci musí být 9 600 Bd. 

10

Specifikace DLMS/COSEM.

Musí být v souladu s:

knihou DLMS UA 1000-1 (Blue) a

knihou DLMS UA 1000-2 (Green) a

anebo s:

ČSN EN 62056-7-5 a

ČSN EN 62056-7-6.

11

Zabezpečení přenosu dat.

Zabezpečení přenosu dat na rozhraní HAN musí zajistit důvěrnost a autentičnost dat.

Musí být použito minimálně DLMS/COSEM Security Suites 0.

12

Mechanismy pro přenos klíčů.

Mechanismy pro přenos klíčů musí být minimálně dle DLMS/COSEM Security Suites 0.

13

Značení registrů dle OBIS kódů.

Musí být v souladu s ČSN EN 62056-6-1 ed. 2.

14

Struktura minimálního rozsahu registrů veličin značených dle OBIS kódů.

0-0:96.1.1.255 Identifikátor zařízení

0-0:96.3.10.255 Indikátor stavu odpojovače/limiteru (pouze pro elektroměry, které mají tuto funkcionalitu).

0-1:96.3.10.255 Indikátor stavu blokovacího relé 1 (pouze pro elektroměry, které mají tuto funkcionalitu).

0-2:96.3.10.255 Indikátor stavu blokovacího relé 2 (pouze pro elektroměry, které mají tuto funkcionalitu).

0-0:96.14.0.255 Indikátor aktuálního tarifu

1-0:1.7.0.255 Aktuální výkon odběru s rozlišením na 1 W

1-0:21.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L1

1-0:41.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L2

1-0:61.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L3

1-0:2.7.0.255 Aktuální výkon dodávky do sítě s rozlišením na 1 W

1-0:22.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L1

1-0:42.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L2

1-0:62.7.0.255 Okamžitý činný výkon v L3

1-0:1.8.0.255 Činná energie +A

1-0:1.8.1.255 Činná energie +A tarif T1

1-0:1.8.2.255 Činná energie +A tarif T2

1-0:2.8.0.255 Činná energie –A

1-0:2.8.1.255 Činná energie -A tarif T1

1-0:2.8.2.255 Činná energie -A tarif T2

15

Struktura rozsahu doplňkových registrů veličin značených dle OBIS kódů.

(pouze pro elektroměry, které mají příslušné funkce)

0-0:0.2.2.255 Název aktuální TOU tabulky pro řízení tarifů

0-0:13.0.0.255 Funkční možnosti TOU (Time of Usage)

0-0:13.0.1.255 Kalendáře TOU

1-0:1.7.0.130 Nastavení výrobny na 0 %

1-0:1.7.0.133 Nastavení výrobny na 33 %
1-0:1.7.0.166 Nastavení výrobny na 66 %

1-0:1.7.0.200 Nastavení výrobny na 100 %

1-0:1.7.0.131 Potvrzení o nastavení výrobny na 0 %

1-0:1.7.0.134 Potvrzení o nastavení výrobny na 33 %

1-0:1.7.0.167 Potvrzení o nastavení výrobny na 66 %

1-0:1.7.0.201 Potvrzení o nastavení výrobny na 100 %

1-0:2.7.0.130 Nastavení spotřeby na 0 %

1-0:2.7.0.133 Nastavení spotřeby na 33 %

1-0:2.7.0.166 Nastavení spotřeby na 66 %

1-0:2.7.0.200 Nastavení spotřeby na 100 %

1-0:2.7.0.131 Potvrzení EMS (Energy Management System) o nastaveném rozsahu regulace spotřeby na 0 %

1-0:2.7.0.134 Potvrzení EMS (Energy Management System) o nastaveném rozsahu regulace spotřeby na 33 %

1-0:2.7.0.167 Potvrzení EMS (Energy Management System) o nastaveném rozsahu regulace spotřeby na 66 %

1-0:2.7.0.201 Potvrzení EMS (Energy Management System) o nastaveném rozsahu regulace spotřeby na 100 %

16

Typ kabelu.

Komunikační vedení musí být tvořeno krouceným párem se separátně vedeným zemnícím vodičem (nebo dalším párem) se stíněním. Impedance krouceného páru musí být v rozmezí 100 až 130 Ω, kde doporučená hodnota je 120 Ω dle ČSN ISO/IEC 8482.

17

Parametry vodičů sběrnice.

Minimálním průměr vodičů musí být 0,51 mm (průřez 0,2 mm2) a kapacita mezi vodiči páru maximálně 70 pF/m.

18

Galvanické oddělení RS-485 modulu od ostatních obvodů.

V rozhraní musí být galvanické oddělení (izolace) s izolačním napětím galvanického oddělení do 1000 VDC.

Rozhraní musí splňovat obecné požadavky EMC definované normou ČSN EN 61326-1 ed. 2 a to zejména:

•      ČSN EN61000-4-2 ESD (elektrostatický výboj) a

•      ČSN EN61000-4-4 ed. 3 EFT (rychlé elektrické přechodové jevy) a

•      ČSN EN61000-4-5 ed. 3 (přepěťová ochrana).

19

Definice svorek

Definice svorek musí odpovídat značení:

1. Svorka A: „RxTx+".

2. Svorka B: „RxTx-".

3. Svorka signálové země: „GND"

20

Svorkovnice pro připojení sběrnice RS-485.

Minimální rozteč svorek musí být 3,5 mm.

Svorky musejí být určeny pro vodiče od průměru 0,5 mm (průřez 0,2 mm2).

(Šroubovací nebo samosvorné, např. Wago CageClamp.)

21

Připojení signálové země.

Musí být provedeno připojení signálové země.

22

Implementace zakončovacího (terminačního odporu) v elektroměru.

Impedance od 100 do 130 Ω.

Terminační odpory musí být vždy pouze na koncích sběrnice RS-485, tzn. v případě dvou zařízení elektroměr–uživatel, na obou zařízeních.

 

Informace ČAPLDS k pravidlům provozování LDS a k implementaci parametrů síťových kodexů RFG, DCC, HVDC

Na základě projednání problematiky PPLDS a síťových kodexů se zástupci ERU Vám sdělujeme tyto závěry:

  1. V případě, že provozovatel LDS má nebo měl kdykoliv v minulosti vydaná pravidla PPLDS, je povinen tyto pravidla pravidelně aktualizovat a doplňovat dle platné legislativy a to ve lhůtě stanovené prováděcí legislativou (ve lhůtě do tří měsíců)
  2. V případě, že provozovatel LDS má převzatá pravidla od nadřazeného regionálního distributora, vychází plnění provozovatele a jeho činnost ze znění těchto pravidel nadřazeného distributora. Odkaz na platná převzatá pravidla má provozovatel LDS uvedený na svých internetových stránkách. (pouze v případě, že neměl nikdy vydaná vlastní pravidla PPLDS)

Aktualizace vzorových pravidel PPLDS v ČAPLDS a implementace parametrů síťových kodexů do PPLDS

  1. V současné době probíhá na ERU odsouhlasování parametrů pravidel nadřazených regionálních soustav na pravidla přenosové soustavy. Po dokončení tohoto procesu aktualizuje ČAPLDS svá vzorová PPLDS a zaintegruje požadavky na parametry síťových kodexů do těchto vzorových PPLDS. (předpokládáme v 1 čtvrtletí roku 2020)
  2. Po aktualizaci vzorových PPLDS bude členům ČAPLDS doporučeno převzetí a aktualizace těchto PPLDS u každého provozovatele LDS. Touto aktualizací dojde zároveň k zapracování parametrů všech síťových kodexů do PPLDS a splnění požadavku implementace těchto síťových kodexů u provozovatelů LDS.
  3. V příštím roce zároveň zahájíme práce na vytvoření zcela nových a strukturovaných vzorů pravidel pro provozovatele LDS dle rozsahu a parametrů jejich činnosti. Tyto pravidla by měly mít jednodušší strukturu, pravidelnou aktualizace dle rozsahu a napěťových hladin v LDS.

 

Informace ČAPLDS k registraci OM v CDS OTE

  1. Souhrnná odběrná místa – Na základě výsledku jednání zástupců provozovatelů LDS, ERU, MPO a OTE byl odsouhlasen text do vyhlášky pravidel trhu s elektřinou, který umožňuje registrovat v CDS OTE souhrnná odběrná místa.
  • 16 (6) „V případě, že zákazník v odběrném místě je stejným právním subjektem jako dodavatel elektřiny a provozovatel distribuční soustavy zajišťující službu distribuční soustavy do tohoto odběrného místa, a současně za toto odběrné místo odpovídá za odchylku subjekt, odpovědný  za odchylku v místě určeném pro krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, pak provozovatel distribuční soustavy může registrovat taková odběrná místa jako souhrnné odběrné místo, a to vždy zvlášť podle typu měření.
  1. Novela vyhlášky pravidla trhu s elektřinou ještě nebyla předána do konzultačního procesu. Nelze reálně předpokládat její vydání do konce letošního kalendářního roku. Po jejím vydání bude stanoveno přechodné období, ve kterém budou muset provozovatelé sítí zaregistrovat OM dle této vyhlášky. Toto přechodné období očekáváme v rozsahu několika měsíců. Do této doby budou registrace a zasílání dat platné dle stávající vyhlášky pravidel trhu s elektřinou.
  2. Doporučujeme všem provozovatelům registrovat všechna OPM v co nejkratším termínu. Registrace musí proběhnout nejpozději do lhůty, která bude stanovena v aktualizované vyhlášce pravidla trhu s elektřinou.