Legislativa

Zákony

Zákon č. 165/2012 Sb.

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (Aktuální znění 01.01.2019 )

Zákon č. 406/2000 Sb.

Zákon o hospodaření energií

Zákon č. 458/2000 Sb.

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

NEZ

zde si můžete přečíst návrh zákona a posílat připomínky na info@caplds.cz do 26.9.2021

Vyhlášky

č. 16/2016 Sb.

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

č. 82/2011 Sb.-Předpis již zrušen

Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

č. 8/2016 Sb.

Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

č. 194/2015 Sb.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

č. 195/2015 Sb.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

č. 326/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

č. 127/2015 Sb.

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou ke dni 1. 6. 2017

č. 41/2010 Sb.

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

č. 62/2011 Sb.

Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

č. 401/2010 Sb.

Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy…

č. 396/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

č. 70/2016 Sb.

O vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

č. 50/2017 Sb.

Vyhláška č. 50/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

č. 359/2020 Sb.

Vyhláška o měření

Legislativa EU

č. 2012/27/EU

Směrnice o energetické účinnosti

č. 2009/72/ES

Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou

č. 2005/89/ES

Směrnice o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury

Ostatní

Názvosloví v elektroenergetice

Státní energetická koncepce

Dne 18. května 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou Státní energetickou koncepci.

NAP SG

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

Aktualizace NAP SG

Zpráva NAP SG

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

Výstup z NAP SG

Problematika měření Q a účiníku u odběratelů na hladině NN

Cenové rozhodnutí č. 2/2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2021 ze dne 30. března 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Cenové rozhodnutí č. 5/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2020 ze dne 29. září 2020, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

Cenové rozhodnutí č. 10/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Cenové rozhodnutí č. 7/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2020, ze dne 30. září 2020, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie