Legislativa

Zákony

Zákon č. 165/2012 Sb.

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů


Zákon č. 406/2000 Sb.

Zákon o hospodaření energií


Zákon č. 458/2000 Sb.

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)


NEZ

zde si můžete přečíst návrh zákona a posílat připomínky na info@caplds.cz do 26.9.2021


Vyhlášky

č. 16/2016 Sb.

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě


č. 82/2011 Sb.-Předpis již zrušen

Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny


č. 8/2016 Sb.

Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích


č. 194/2015 Sb.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství


č. 195/2015 Sb.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství


č. 326/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.


č. 127/2015 Sb.

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou ke dni 1. 6. 2017


č. 41/2010 Sb.

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice


č. 62/2011 Sb.-Předpis již zrušen

Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství


č. 401/2010 Sb.

Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy…


č. 396/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství


č. 70/2016 Sb.-Předpis již zrušen

O vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích


č. 50/2017 Sb.

Vyhláška č. 50/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví


č. 375/2023 Sb.

Vyhláška o měření, Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny


Legislativa EU

č. 2012/27/EU

Směrnice o energetické účinnosti


č. 2009/72/ES

Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou


č. 2005/89/ES

Směrnice o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury


Ostatní

Názvosloví v elektroenergetice


Státní energetická koncepce

Dne 18. května 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou Státní energetickou koncepci.


NAP SG

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)


Aktualizace NAP SG


Zpráva NAP SG

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)


Výstup z NAP SG

Problematika měření Q a účiníku u odběratelů na hladině NN


Cenové rozhodnutí č. 10/2023

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2023 ze dne 28. prosince 2023,
kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní
regulované ceny


  Cenové rozhodnutí č. 9/2023

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2023 ze dne 28. prosince 2023,
  kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2023 ze dne 27. září 2023, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu


  Cenové rozhodnutí č. 6/2023

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2023 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí


  Cenové rozhodnutí č. 8/2023

  Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2023 ze dne 28. prosince 2023,
  kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2023 ze dne 27. září 2023, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie